KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

     1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Metaphic Digital Dijital Pazarlama AJansı (Şirket) olarak, gerçek kişi üyelerimizden ve tüzel kişi üyelerimizin çalışanlarından/yetkililerinden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

     2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel verileriniz, siteye bağlanırken kullandığınız ip numaranız ile sitede oluşturduğunuz diğer verilerinizden oluşan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket tarafından;

 • Şirketin üyelik sözleşmelerinin ifası,
 • Fatura düzenlenmesi,
 • Vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz faaliyetlerinden, internet sitemizdeki gelişmelerden ve kampanyalardan haberdar edilmeniz,
 • Elektronik Bülten üyeliğinizin sağlanması ve devamı,
 • Şirketin devamlılığının sağlanması için süreçlerin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirketin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları kapsamında

amaçlarıyla; Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

      3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, müşterilerden, üyelerden, internet sayfamızdan ve tarafınızdan sözlü, yazılı veya e-mail yoluyla iletilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

       4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen gerçek kişi üyelerimiz ve tüzel kişi üyelerimizin çalışanları/yetkilileri, Şirket’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme;
 • kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 • kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme;
 • kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;
 • bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsa bu duruma itiraz etme ve
 • Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları, korunma ve imha konusunda detaylı bilgilere; [___] yer alan Kişisel Verilerinin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz